Selecteer een pagina

Privacy verklaring Bos en Lommer Advocaten

Privacy verklaring Bos en Lommer Advocaten

 

Algemeen

 

Bos en Lommer Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht ten opzichte van de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Bos en Lommer Advocaten verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

 

Bos en Lommer Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

 

Bos en Lommer Advocaten verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst

en het voeren van (gerechtelijke) procedures

– innen van declaraties

– advisering, bemiddeling en verwijzing

– voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen

– marketing en acquisitie

– werving en selectie (sollicitatie)

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

Bos en Lommer Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Burgerservicenummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nationaliteit
 • Gezinssamenstelling
 • Nummer identiteitsbewijs

 

In individuele gevallen, voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening, verwerkt Bos en Lommer Advocaten ook de navolgende persoonsgegevens:

 • Inkomensgegevens
 • Financiële gegevens
 • Medische gegevens

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Bos en Lommer Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 

Bos en Lommer Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 

– wettelijke verplichting

– uitvoering van een overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)

– gerechtvaardigd belang

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Bos en Lommer Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Bos en Lommer Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

 

Daarnaast kan Bos en Lommer Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Bos en Lommer Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Een door Bos en Lommer ingeschakelde derde partij, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, is voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan de Raad voor Rechtsbijstand, de rechtbanken en hoven, accountants, notarissen of ingeschakelde deskundigen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

Bos en Lommer Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Bos en Lommer Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Bos en Lommer Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn

 

Bos en Lommer Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Persoonsgegevens die niet zijn verwerkt op grond van een wettelijke verplichting van Bos en Lommer Advocaten of een overeenkomst met Bos en Lommer Advocaten (bijvoorbeeld als u op eigen initiatief een contact- of aanmeldformulier invult, een e-mail of een melding stuurt dan wel Bos en Lommer Advocaten telefonisch benadert met een eenmalige vraag) worden bewaard voor een periode van maximaal drie jaar.

 

Privacy rechten

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u indienen via info@testjenieuwewebsite.nl of per post gericht aan Bos en Lommer Advocaten postbus 56920, 1040 AX Amsterdam. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Bos en Lommer Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van de advocaten, de onafhankelijkheid van de advocaten en de wettelijke bewaartermijnen.

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Bos en Lommer Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Statistieken en cookies

 

Bos en Lommer Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website testjenieuwewebsite.nl\bosenlommeradvocaten voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Bos en Lommer Advocaten verkocht aan derden.

 

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Bos en Lommer Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Bos en Lommer Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

De website van Bos en Lommer Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Bos en Lommer Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Bos en Lommer Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Op de website biedt Bos en Lommer Advocaten een vrij toegankelijk blog aan. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder het kopje ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Bos en Lommer Advocaten is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Bos en Lommer Advocaten dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden.

 

Aanpassing privacyverklaring

 

Bos en Lommer Advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 

Vragen en contact

 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Bos en Lommer Advocaten.

Deze privacyverklaring is op 28 mei 2018 vastgesteld