Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bos en Lommer Advocaten

 

Artikel 1 – overeenkomst

 1. Iedere advocaat is zelfstandig ondernemer.
 2. Iedere advocaat is verbonden aan de maatschap Advocatenkantoor Bos en Lommer Advocaten.
 3. Iedere advocaat verricht zijn diensten en/of werkzaamheden voor zich als zelfstandig ondernemer.
 4. Alle diensten en/of andere werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht. Slechts de advocaat die de opdracht heeft aangenomen is gebonden. Hij zendt een bevestiging van de opdracht aan de opdrachtgever dan wel de opdrachtgever ondertekent ter bevestiging van de opdracht dit exemplaar van de algemene voorwaarden.
 5. De advocaat heeft te allen tijde het recht de opdracht om hem moverende redenen te beëindigen.

Artikel 2 – gefinancierde rechtsbijstand en eigen bijdrage

 1. Indien de advocaat zulks met de opdrachtgever is overeengekomen en voor zover dat binnen de bepalingen van de Wet op de gefinancierde rechtsbijstand mogelijk is zal hij namens de opdrachtgever een verzoek tot toepassing van gefinancierde rechtsbijstand indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.
 2. Ingeval de Raad voor Rechtsbijstand beslist dat de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is de opdrachtgever voor de werkzaamheden van de advocaat slechts de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage aan de advocaat verschuldigd.
 3. De advocaat is gerechtigd om de opdrachtgever voorafgaande aan de indiening van zo’n verzoek bij de Raad voor Rechtsbijstand een nota voorschot eigen bijdrage toe te sturen. Daarnaast is de advocaat gerechtigd de opdrachtgever een voorschotnota te sturen voor de te verwachten verschotten (bijv. griffierecht, kosten uittreksels, kosten medische informatie etc.). Zodra de eigen bijdrage is vastgesteld zendt de advocaat daarvoor de uiteindelijke factuur aan de opdrachtgever toe.
 4. Ingeval de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging heeft afgegeven en die toevoeging wordt later door de Raad voor Rechtsbijstand wegens gewijzigde financiële omstandigheden van de opdrachtgever of het in de zaak behaalde resultaat ingetrokken, dan is de opdrachtgever het honorarium van de advocaat tegen het tevoren overeengekomen en door de advocaat bevestigde uurtarief aan de advocaat verschuldigd. Wordt de eigen bedrage na afgifte van de toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand verhoogd, dan is de opdrachtgever de advocaat deze hogere eigen bijdrage verschuldigd.

Artikel 3 – standaarduurtarief

 1. Indien geen toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand is afgegeven dan wel indien de opdrachtgever uitdrukkelijk afziet van gebruikmaking van zijn mogelijke recht op gefinancierde rechtsbijstand, verricht de advocaat zijn diensten en/of andere werkzaamheden tegen een honorarium, gebaseerd op het in de periode waarin de werkzaamheden of diensten werden verricht geldende standaarduurtarief vermeerderd met de omzetbelasting, tenzij een andere wijze van honorering schriftelijk is overeengekomen. Bij aanvang van de opdracht geldt het overeengekomen uurtarief inclusief 21% BTW. (tenzij in de overeenkomst tot opdracht anders vermeld).

De advocaat bevestigt het overeengekomen standaard uurtarief ten tijde van verstrekking van de opdracht schriftelijk in de eerste brief aan de opdrachtgever.

 1. Het overeengekomen uurtarief geldt telkens per kalenderjaar. Het standaarduurtarief kan ieder kalenderjaar telkens op 1 januari dan wel een later moment worden herzien. De opdrachtgever heeft ingeval van verhoging van het uurtarief door de advocaat het recht om met onmiddellijke ingang de opdracht te beëindigen.

 

Artikel 4- declaraties

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de advocaat gerechtigd om op ieder moment aan de opdrachtgever een declaratie te sturen van de aan de opdracht bestede tijd tegen het standaarduurtarief en van de tot dan toe aan de advocaat in het kader van de opdracht in rekening gebrachte verschotten, verhoogd met de omzetbelasting.
 2. Eventuele voordien aan de opdrachtgever gezonden voorschotdeclaraties worden met deze declaratie verrekend en er wordt een nieuwe voorschotdeclaratie voor geschatte werkzaamheden en verschotten in de volgende maanden berekend.
 3. Niettegenstaande het bovenstaande staat het de advocaat vrij om (voorschot)declaraties over langere perioden dan een maand te verzenden dan wel pas nadat de opdracht van de opdrachtgever beëindigd is.

Artikel 5 – betalingstermijn, opschortingrecht en vertragingsrente

 1. De opdrachtgever dient de hem toegezonden (voorschot)declaratie binnen 14 dagen na de declaratiedatum aan de advocaat te betalen.
 2. De advocaat kan zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht opschorten wanneer de opdrachtgever de (voorschot)declaratie niet binnen 14 dagen na de declaratiedatum heeft betaald. Deze opschorting zal mogen voortduren zolang de opdrachtgever de declaratie niet heeft betaald. Bij het uitblijven van betaling binnen twee maanden na verzending van de factuur is de advocaat gerechtigd om de opdracht per direct te beëindigen, onverminderd het recht van de advocaat om geleden schade (kosten, gederfde omzet etc) van de opdrachtgever te vorderen.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en heeft de advocaat vanaf die dag rechtop een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van de maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaats vindt na de aanmaning is de opdrachtgever een bedrag van vijfentwintig Euro (€ 25) aan administratiekosten verschuldigd. Indien vervolgens opnieuw niet binnen de gestelde termijn betaald wordt is de opdrachtgever aan de advocaat tevens de incassokosten verschuldigd welke vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid om daarnaast de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten als schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6- beperking aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten en/of tekortkomingen, begaan bij de uitvoering van diensten en werkzaamheden door één of meer advocaten verbonden aan Bos en Lommer Advocaten en/of degenen die voor hen diensten en/of werkzaamheden verrichten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.
 2. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot de hoogte van het in de desbetreffende zaak gefactureerde bedrag.
 3. Iedere advocaat verbonden aan Bos en Lommer Advocaten is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7- bewaartermijn dossier en schriftelijke stukken

 1. Na beëindiging van de opdracht zal het dossier van de opdrachtgever, waartoe onder meer behoren gerechtelijke uitspraken, voor een periode van maximaal vijf (5) jaren bewaard worden in het archief van Bos en Lommer Advocaten. Na afloop van deze 5 jaren is er geen enkele aansprakelijkheid van de advocaat meer voor de bewaring van de stukken in het dossier.

Artikel 8 – toepasselijk recht en competente rechter

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en één of meer advocaten verbonden aan Bos en Lommer Advocaten wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Uitsluitend de Nederlandse rechter te Amsterdam is bevoegd van enig geschil tussen de opdrachtgever en de advocaat kennis te nemen.